CzemuNie

Kategorie
C
Tuż przed metą Biegnij Warszawo. Zdjęcie skradzione z bieganie.pl

Biegnij Warszawo, czyli +10 do wizerunku

Po raz pierw­szy zgar­ną­łem na kla­tę udział w maso­wym bie­gu ulicz­nym, Bie­gnij War­sza­wo. Przede mną oce­an bia­łych koszu­lek. Za mną oce­an bia­łych koszu­lek. Gdzieś w środ­ku mnie rośnie buzu­ją­cy wul­kan endor­fin i uśmiech, któ­re­go nikt nie był w sta­nie zetrzeć mi z gęby jesz­cze do koń­ca dnia. W cudow­nym towa­rzy­stwie Grzy­bo­wej (któ­ra namó­wi­ła mnie do star­tu w tej impre­zie) i Rodie­go, pobi­łem swój […]