CzemuNie

Kategorie
C

Nędza

Przy wyj­ściu na powierzch­nię sta­cji metra od kil­ku dni mijam bil­l­bo­ard „Nędz­ni­ków”, nowe­go musi­ca­lu gra­ne­go w teatrze Roma. W tym sezo­nie nędz­ni­cy będą mło­dzi, uśmiech­nię­ci i zaje­bi­ście przy­stoj­ni.

Gonzowizje kultury płaskiej

Po pra­wie dzie­się­ciu latach domkną­łem wczo­raj­szą nocą swój romans z komik­so­wym seria­lem „Trans­me­tro­po­li­tan”. W lip­cu 2002 roku, pach­ną­ce już śnię­tym kra­bem wydaw­nic­two Man­dra­go­ra, wyrzu­ci­ło na rynek zbiór pierw­szych trzech zeszy­tów, zaty­tu­ło­wa­ny „Powrót na uli­cę”, by w kolej­nym roku zawie­sić dzia­łal­ność i żyw­cem pogrze­bać nie­do­koń­czo­ną w Pol­sce serię. Jakoś tak wte­dy koin­cy­den­cjal­nie zle­pi­łem się z pisar­ską twór­czo­ścią Hun­te­ra S. Thomp­so­na, a o głów­nym […]

Iloraz inteligencji Portnoya

Wie­cie, co jest naj­gor­sze w byciu Żydem? Tysią­ce lat prze­śla­do­wań i cier­pie­nia? Nie! Naj­gor­si są dziad­ko­wie. To cały ból tego świa­ta spra­so­wa­ny i zamknię­ty w malu­teń­kich ciał­kach” powie­dział swe­go cza­su w trak­cie stand-upu kome­dio­we­go Seth Rogen. Wczo­raj­szy wie­czór w Teatrze Kon­se­kwent­nym był wła­śnie o tym. Zosta­łem zacią­gnię­ty na spek­takl „Kom­pleks Por­t­noya”, histo­rię Żyda z ilo­ra­zem inte­li­gen­cji 158, co sam boha­ter pod­kre­śla we wstę­pie […]

Zamieszki w słoiku

Hej, wrzuć garść ludzi­ków do jed­ne­go gara! Niech zro­bią sobie poje­by krzyw­dę! Naj­star­sza gier­ka ludz­ko­ści Pan-i-Słu­­ga w arty­stycz­nej serii Jame­sa Cauty’ego „Rekon­struk­cja Małe­go Świa­ta — zamiesz­ki upchnię­te w sło­iku”. Teraz mogę się delek­to­wać do woli kome­dią nie­na­wi­ści, a jak mnie naj­dzie ocho­ta, to jesz­cze potrzą­snąć sło­jem. A co!