CzemuNie

Kategorie
C

Gonzowizje kultury płaskiej

Po pra­wie dzie­się­ciu latach domkną­łem wczo­raj­szą nocą swój romans z komik­so­wym seria­lem „Trans­me­tro­po­li­tan”. W lip­cu 2002 roku, pach­ną­ce już śnię­tym kra­bem wydaw­nic­two Man­dra­go­ra, wyrzu­ci­ło na rynek zbiór pierw­szych trzech zeszy­tów, zaty­tu­ło­wa­ny „Powrót na uli­cę”, by w kolej­nym roku zawie­sić dzia­łal­ność i żyw­cem pogrze­bać nie­do­koń­czo­ną w Pol­sce serię. Jakoś tak wte­dy koin­cy­den­cjal­nie zle­pi­łem się z pisar­ską twór­czo­ścią Hun­te­ra S. Thomp­so­na, a o głów­nym […]

Tako rzecze Alan Moore

Week­end domkną­łem lek­tu­rą książ­ki „Alan Moore. Wywia­dy”, świe­żo wyda­nej nakła­dem wro­cław­skiej ofi­cy­ny Mili­gram. Bill Baker, autor trzech wywia­dów zawar­tych w zbio­rze, odpa­lił gawę­dziar­ski ciąg Moore’a, z któ­rym sam z dzi­ką roz­ko­szą wychy­lił­bym bro­wa­ra. Bo jak już się roz­krę­ci, to leci tema­tycz­nym auto­stra­da­mi po całym wszech­świe­cie i godzi­ny lecą nie­po­strze­że­nie. Naj­wię­cej tu rzecz jasna o uko­cha­nym medium Moore’a — komik­sie: inspi­ra­cjach, pra­cy nad […]