CzemuNie

Kategorie
C

Mutuj albo giń

Myśle­nie racjo­nal­ne to nie­uda­ny eks­pe­ry­ment, z któ­re­go powin­no się stop­nio­wo rezy­gno­wać. Mutuj albo giń. — Wil­liam S. Bur­ro­ughs Dziś, w ramach ogło­szeń para­fial­nych, odda­ję głos Ada­mo­wi Zaret­sky i Tony’emu Allar­do­wi, opi­su­ją­cych zało­że­nia sztu­ki bio­ar­tu zaty­tu­ło­wa­nej „Muta­te od Die”, nawią­zu­ją­cej do kon­cep­cji Wil­lia­ma S. Bur­ro­ugh­sa . To fascy­nu­ją­co inspi­ru­ją­ca lek­tu­ra. Zapra­szam do tej Inte­rzo­ny.

Czas apokalipsy

Ludo­we rytu­ały słow­ne wyróż­nia pew­na szcze­gól­na cecha — magicz­ne podej­ście do języ­ka. Znak, pły­nąc w lud, mor­fu­je się ze sfe­ry abs­trak­cji, ukon­kret­nia i nabie­ra nad­przy­ro­dzo­nych mocy. Ist­nie­je archa­icz­ne myśle­nie, jako­by wypo­wia­da­jąc sło­wo przy­wo­łu­je się nazwa­ną rzecz, co bada­cze magii nazwa­li pra­wem stycz­no­ści (lub sym­pa­tii). Sza­ra dupo­wa­ta sobo­ta. W metrze przy­kła­dam do czyt­ni­ka kar­tę miej­ską i dosta­ję na wyświe­tla­czu wróż­bę: «Koniec jest […]