CzemuNie

Kategorie
C

Doktorat za zaliczeniem

Sta­re odcho­dzi wraz z umie­ra­ją­cym Słoń­cem i za chwi­lę nadej­dzie Nowe Luks Słoń­ce, więc i nową jakość w swo­im życiu chcę wpro­wa­dzić. Pomy­śla­łem, że chciał­bym zostać dok­to­rem. Takim z wypa­śnym tytu­łem dr przed Gato. dr Gato Brzmi zaje­bi­ście. Ale chcę nadal trzy­mać rękę na pul­sie, czy­li na kro­czu. Swo­im też. Szu­kam więc moż­li­wo­ści zro­bie­nia zaocz­ne­go dok­to­ra­tu, tak do 15 dola­rów […]