CzemuNie

Kategorie
C

Gato

Gato paszPOPartDok­tor zha­bi­li­to­wa­ny w dzie­dzi­nie hedo­ni­sty­ki sto­so­wa­nej. Dzię­ki wchło­nię­ciu opium magnum sub­ge­niu­szy­zmu wszedł na dro­gę trans­gre­sji, gdzie spo­tkał Jedy­ną i Praw­dzi­wą Bogi­nię, Eris. Od tego momen­tu nie­ustan­nie zmie­nia fry­zu­ry, wagę, figu­rę, skar­pet­ki, tune­le men­tal­ne, zawo­dy i adre­sy.

Bo Cze­mu Nie?” — myśli w chwi­li pisa­nia tego tek­stu. „Powia­dam wam, trze­ba mieć cha­os w sobie, by poro­dzić tań­czą­cą gwiaz­dę.”