CzemuNie

Kategorie
C

Prokuratorska psychologia kwantowa

Zała­twia­jąc spra­wę w Urzę­dzie Gmi­ny Moko­tów, na dru­gim pię­trze mijam pomiesz­cze­nia Pro­ku­ra­tu­ry Rejo­no­wej. Przy wej­ściu stoi straż­nik o kro­wim i otę­pia­łym wyglą­dzie, cha­rak­te­ry­stycz­nym dla ludzi po lek­kim wstrzą­śnie­niu mózgu. Obok nie­go na ścia­nie wisi ogrom­ny pla­kat, gla­nu­ją­cy każ­de­go peten­ta w twarz epi­sto­lar­nym taj­czi: Mil­cze­nie NIE jest zło­tem!

Gonzowizje kultury płaskiej

Po pra­wie dzie­się­ciu latach domkną­łem wczo­raj­szą nocą swój romans z komik­so­wym seria­lem „Trans­me­tro­po­li­tan”. W lip­cu 2002 roku, pach­ną­ce już śnię­tym kra­bem wydaw­nic­two Man­dra­go­ra, wyrzu­ci­ło na rynek zbiór pierw­szych trzech zeszy­tów, zaty­tu­ło­wa­ny „Powrót na uli­cę”, by w kolej­nym roku zawie­sić dzia­łal­ność i żyw­cem pogrze­bać nie­do­koń­czo­ną w Pol­sce serię. Jakoś tak wte­dy koin­cy­den­cjal­nie zle­pi­łem się z pisar­ską twór­czo­ścią Hun­te­ra S. Thomp­so­na, a o głów­nym […]