CzemuNie

Kategorie
C

Iloraz inteligencji Portnoya

Wie­cie, co jest naj­gor­sze w byciu Żydem? Tysią­ce lat prze­śla­do­wań i cier­pie­nia? Nie! Naj­gor­si są dziad­ko­wie. To cały ból tego świa­ta spra­so­wa­ny i zamknię­ty w malu­teń­kich ciał­kach” powie­dział swe­go cza­su w trak­cie stand-upu kome­dio­we­go Seth Rogen. Wczo­raj­szy wie­czór w Teatrze Kon­se­kwent­nym był wła­śnie o tym.

Zosta­łem zacią­gnię­ty na spek­takl „Kom­pleks Por­t­noya”, histo­rię Żyda z ilo­ra­zem inte­li­gen­cji 158, co sam boha­ter pod­kre­śla we wstę­pie swo­jej psy­cho­ana­li­zy. Ten fakt zda­je mi się klu­czem tej weso­łej do łez smut­ku opo­wie­ści. No bo czym jest ilo­raz inte­li­gen­cji? W prak­ty­ce miał on obli­czać sto­su­nek wie­ku umy­sło­we­go do rze­czy­wi­ste­go wie­ku życia. A Por­t­noy, Nowo­jor­czyk z tra­dy­cyj­nej rodzi­ny żydow­skiej, musi sobie radzić nie tyl­ko ze swo­im dora­sta­niem, ale i 2000 tysią­ca­mi lat histo­rii ludu Dawi­da tar­ga­ny­mi jak nie­chcia­ny bagaż na swo­ich bar­kach.

Sztu­ka w Sta­rej Pro­chOF­F­ni, wyre­ży­se­ro­wa­na przez Alek­san­drę Popław­ską i Ada­ma Saj­nu­ka, to trwa­ją­ce dwie i pół godzi­ny fascy­nu­ją­ce men­tal­ne hara­ki­ri, zain­spi­ro­wa­ne powie­ścią Phi­li­pa Rotha. Czwór­ka kon­cer­to­wo gra­ją­cych akto­rów. Sce­no­gra­fia nada­ją­ca spek­ta­klo­wi nie­za­po­mnia­nej intym­no­ści, czy­nią­cej wstyd i śmiech nie­mal nama­cal­ny­mi. Epic­ki roz­mach mini­ma­li­zmu i pomy­sło­wo­ści, akcen­tu­ją­cej małość czło­wie­ka w obli­czu Ide­ii Więk­szych Niż Życie.

Któ­re zosta­wi­ły ślad i na mojej psy­che, bo jakoś nie mogę pozbyć się wra­że­nia, że to naj­lep­szy spek­takl teatral­ny jaki widzia­łem w swo­im życiu. Swo­im i tysię­cy lat przod­ków, któ­rych odkry­wam w swo­im życiu niczym tytu­ło­wy Por­t­noy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.