CzemuNie

Kategorie
C

Tako rzecze Alan Moore

Week­end domkną­łem lek­tu­rą książ­ki „Alan Moore. Wywia­dy”, świe­żo wyda­nej nakła­dem wro­cław­skiej ofi­cy­ny Mili­gram. Bill Baker, autor trzech wywia­dów zawar­tych w zbio­rze, odpa­lił gawę­dziar­ski ciąg Moore­’a, z któ­rym sam z dzi­ką roz­ko­szą wychy­lił­bym bro­wa­ra. Bo jak już się roz­krę­ci, to leci tema­tycz­nym auto­stra­da­mi po całym wszech­świe­cie i godzi­ny lecą nie­po­strze­że­nie. Naj­wię­cej tu rzecz jasna o uko­cha­nym medium Moore­’a — komik­sie: inspi­ra­cjach, pra­cy nad […]