CzemuNie

Kategorie
C

Ko(s)miczna rozterka

W wia­do­mo­ściach trą­bią o aste­ro­idzie, któ­ra leci w stro­nę Zie­mi i zasta­na­wia­ją się, czy jeśli ta ude­rzy w Zie­mię, to jaki to będzie mia­ło wpływ na gieł­dę. A nad czym się tu zasta­na­wiać? Gieł­da finan­so­wa prze­trwa. W koń­cu pie­nią­dze to jedy­na mar­twa rzecz, któ­ra się roz­mna­ża.

Czas apokalipsy

Ludo­we rytu­ały słow­ne wyróż­nia pew­na szcze­gól­na cecha — magicz­ne podej­ście do języ­ka. Znak, pły­nąc w lud, mor­fu­je się ze sfe­ry abs­trak­cji, ukon­kret­nia i nabie­ra nad­przy­ro­dzo­nych mocy. Ist­nie­je archa­icz­ne myśle­nie, jako­by wypo­wia­da­jąc sło­wo przy­wo­łu­je się nazwa­ną rzecz, co bada­cze magii nazwa­li pra­wem stycz­no­ści (lub sym­pa­tii). Sza­ra dupo­wa­ta sobo­ta. W metrze przy­kła­dam do czyt­ni­ka kar­tę miej­ską i dosta­ję na wyświe­tla­czu wróż­bę: «Koniec jest […]