CzemuNie

Kategorie
C

Zamieszki w słoiku

Hej, wrzuć garść ludzi­ków do jed­ne­go gara! Niech zro­bią sobie poje­by krzyw­dę! Naj­star­sza gier­ka ludz­ko­ści Pan-i-Słu­­ga w arty­stycz­nej serii Jame­sa Cau­ty­’e­go „Rekon­struk­cja Małe­go Świa­ta — zamiesz­ki upchnię­te w sło­iku”. Teraz mogę się delek­to­wać do woli kome­dią nie­na­wi­ści, a jak mnie naj­dzie ocho­ta, to jesz­cze potrzą­snąć sło­jem. A co!