CzemuNie

Kategorie
C

Iloraz inteligencji Portnoya

Wie­cie, co jest naj­gor­sze w byciu Żydem? Tysią­ce lat prze­śla­do­wań i cier­pie­nia? Nie! Naj­gor­si są dziad­ko­wie. To cały ból tego świa­ta spra­so­wa­ny i zamknię­ty w malu­teń­kich ciał­kach” powie­dział swe­go cza­su w trak­cie stand-upu kome­dio­we­go Seth Rogen. Wczo­raj­szy wie­czór w Teatrze Kon­se­kwent­nym był wła­śnie o tym. Zosta­łem zacią­gnię­ty na spek­takl „Kom­pleks Por­t­noya”, histo­rię Żyda z ilo­ra­zem inte­li­gen­cji 158, co sam boha­ter pod­kre­śla we wstę­pie […]