CzemuNie

Kategorie
C

Jestem w Bas-Lag

Na jeb­nię­te­go Jab­be­ra i świę­tą ruję! Pal­cem poka­żę kto skradł mi czas. To Chi­na Miévil­le, bry­tyj­ski pisarz szu­flad­ku­ją­cy sam sie­bie w pod­ga­tun­ku fan­ta­sty­ki, „weird fic­tion”. Ostat­nie tygo­dnie spę­dzi­łem w świe­cie Bas-Lag, peł­nym irra­cjo­nal­nych zało­żeń, nie­sa­mo­wi­to­ści, gro­zy i prze­wy­obraź­ni, wykre­owa­nych w książ­kach „Dwo­rzec Per­di­do”, „Bli­zna”, „Żela­zna Rada” i opo­wia­da­niu „Jack”. Kra­dzież ele­ganc­ka, któ­ra przy­po­mnia­ła mi cza­sy dzie­ciń­stwa. Wte­dy też zda­rza­ło mi się […]